U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Multiculturele Samenleving

Artikel Paul Scheffer

Reacties

Politieke discussie

Hoe staat het in het buitenland?

Discussie

Links

Reacties

Multi-culti discussie is geen fictie meer
(9 januari 2001)
In de luwte van de discussies over de multiculturele samenleving hebben in de afgelopen jaren allerlei positieve ontwikkelingen plaatsgevonden.

'Verschillen met allochtone kinderen klein'
(12 december 2000)
De opvoeding van allochtone en Nederlanse kinderen verschilt minder dan we denken, zegt onderzoeker Trees Pels.

Doelgroepen uit de tijd
(28 oktober 2000)
Na het debat over het multiculturele drama, is het tijd voor daden. Hoe maakt Nederland werk van de integratie van minderheden? Om de drie weken maken Ahmed Aboutaleb, directeur van het instituut voor Multiculturele ontwikkeling Forum en Roger van Boxtel, minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid, door middel van brieven aan elkaar de balans op.

Doelgroep verandert
(28 oktober 2000)
Geachte heer Van Boxtel, Om rond halfacht 's morgens in Utrecht op mijn kantoor te zijn, sta ik doorgaans om halfzes op. En hoewel ik op dat tijdstip behoorlijk wakker ben, lees ik zelden de krant van wakker Nederland. Maar in de trein zitten voldoende lezers van de Telegraaf en af en toe kijk ik mee naar het openingsverhaal.

Niet marchanderen met de Verlichting
(20 mei 2000)
Het debat over het 'multiculturele drama' bevat eigenlijk geen nieuws. Helaas heeft het integratiebeleid de afgelopen tien jaar nauwelijks vooruitgang geboekt. Dat is de prijs die is betaald voor de dominantie van het politiek- correcte denken, meent Frits Bolkestein.

'Snelbelgwet' als wapen in de strijd tegen xenofobie
(26 april 2000)
Een artikel van Paul Scheffer heeft een discussie op gang gebracht over 'het multiculturele drama' in Nederland. Hoe verloopt de integratie van immigranten in het buitenland?

Deense regering wil gehomogeniseerd volk
(22 april 2000)
De Denen zijn trots op hun asiel- en immigratiebeleid, dat in de eerste plaats is gericht op integratie van buitenlanders. We moeten voorkomen dat het fundament van de Deense samenleving wordt aangetast, vindt minister van Binnenlandse Zaken, Karen Jespersen.

Schrik om harde taal CDA-leider
(21 april 2000)
CDA-leider De Hoop Scheffer hamerde in het debat over de integratie van minderheden zó hard op de dominantie van de autochtone cultuur dat andere fractieleiders er genoeg van kregen.

Moties
(21 april 2000)
De Tweede Kamer eiste gisteren van het kabinet krachtige maatregelen om 'bureaucratische problemen' bij de integratie van minderheidsgroepen op te lossen. De Kamer wil op diverse terreinen 'praktisch resultaat' zien, waarover zes moties zijn aangenomen:

Integreren in Denemarken: 'Hard? Nee, efficiënt'
(21 april 2000)
Een artikel van Paul Scheffer heeft een discussie op gang gebracht over 'het multiculturele drama' in Nederland. Hoe verloopt de integratie van immigranten in het buitenland?

Een volwassen debat
(21 april 2000)
Twee dagen lang heeft de Tweede Kamer deze week bij monde van de fractievoorzitters gesproken over het allochtonenbeleid. Onder de noemer 'integratie van nieuwkomers' pakte de Kamer het debat op dat dit jaar elders in de samenleving was ontstaan, naar aanleiding van het door de publicist Paul Scheffer geschreven essay 'Het multiculturele drama'.

'Van Boxtel moet daadkracht tonen'
(20 april 2000)
De PvdA- fractie in de Tweede Kamer is er "niet van overtuigd" dat minister Van Boxtel (Integratiebeleid) voldoende krachtig optreedt om wachtlijsten voor inburgeringsprogramma's terug te dringen. De PvdA verlangt van minister Hermans (Onderwijs) "een agressievere houding" bij het aanpakken van achterstandsproblemen op scholen.

Tweede generatie doet het beter
(20 april 2000)
Langzaam maar zeker verbetert de positie van etnische minderheden, concludeert hoogleraar J.Veenman. Maar Antilliaanse jongeren blijven een probleemgroep.

Drama en daden
(3 april 2000)
Niet vaak zal een artikel op een opiniepagina zo'n golf aan reacties hebben losgemaakt als de bijdrage van publicist Paul Scheffer, die twee maanden geleden in deze krant verscheen onder de titel Het multiculturele drama.

Hulpverlener moet zich aanpassen aan migrant
(21 maart 2000)
De geestelijke gezondheidszorg biedt geen adequate hulp aan allochtonen, vinden Rob van Dijk en Joop de Jong.

Participatie allochtone vrouwen werkt goed
(21 maart 2000)
Het multiculturele drama' van Paul Scheffer in deze krant en 'de multiculturele illusie' van Paul Schnabel in de Volkskrant belichten vooral de slechte integratie van allochtonen en het lijdzame toezien van 'gevestigde' Nederlanders. Volgens Paul Scheffer is het 'drama' vergelijkbaar met de 'sociale kwestie' in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Nederland is niet multicultureel
(18 maart 2000)
Op muzikaal en culinair gebied is Nederland een smakelijke smeltkroes. Maar in belangrijke sectoren als het onderwijs en de arbeidsmarkt is de inbreng van andere culturen zeer gering, vindt Gabriël van den Brink.

Multiculturele ideologie leidt tot uitsluiting
(16 maart 2000)
Politici zijn niet echt geïnteresseerd in het verbeteren van het taalonderwijs aan allochtone leerlingen, betoogt Lotty Eldering.

Nieuwkomers hebben ruimte nodig
(11 maart 2000)
Van allochtonen mag gevraagd worden eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maar de politiek dient wel de nodige handreikingen te doen, vinden Ahmed Aboutaleb en Tineke van den Klinkenberg.

Een spannende samenleving
(11 maart 2000)
Wat heeft een Turkse schoonmaker op Schiphol aan het grote debat over de multiculturele samenleving? Hij krijgt te horen dat zijn geloof slecht past bij onze cultuur en geschiedenis. Paul Scheffer hoopt dat het islamitisch geloof zal verwateren maar is daar niet zeker van. Veel negatiever kun je over een wereldgodsdienst niet zijn.

Media tonen blinde vlek
(29 februari 2000)
De Nederlandse media vertonen een blinde vlek voor de verrijking van onze taal, geschiedenis en cultuur als gevolg van de multiculturalisering van Nederland.

Het integratieprobleem ligt vooral bij de autochtonen
(29 februari 2000)
De Nederlandse samenleving bestaat uit een groot aantal verschillende groeperingen, zowel autochtone als allochtone. Daarom wordt die samenleving 'multicultureel' genoemd. Dat is een feit, waaraan niets dramatisch is, zeker niet in een tijd waarin grenzen vervagen of zelfs helemaal verdwijnen.

Accepteer duale identiteit
(29 februari 2000)
De jonge generatie migranten ziet juist in een duale identiteit een uitweg om de culturele kloof tussen de traditie van hun ouders en wat zij op school voorgeschoteld krijgen, te overbruggen. Want jezelf zijn, wat toch door iedereen op prijs wordt gesteld, betekent juist voor een migrant het combineren van de werelden.

Progressieve coalitie allochtonen-autochtonen nodig
(26 februari 2000)
Om de maatschappelijke positie van immigranten te verbeteren, is modern emancipatiebeleid vereist, waarbij integratie en diversiteit samengaan. Bovendien moet er een mentaliteitsverandering komen onder de politieke en culturele elites, meent Femke Halsema.

Schaamteloos ongepast
(26 februari 2000)
Eduard Bomhoff: ,,Drie keer heb ik het veelbesproken artikel van Paul Scheffer gelezen en iedere keer staat het me meer tegen."

Van Boxtel weigert gevoel van onmacht te delen
(22 februari 2000)
In Amsterdam werd gisteravond gedebatteerd over de achterstand van etnische minderheden. Minister Van Boxtel was fel.

Integratie is niet mislukt
(22 februari 2000)
De diversiteit van Nederland moet niet als een bedreiging worden gezien, maar als een toegevoegde waarde. Er kan dan ook niet gesproken worden van een multicultureel drama, vindt Z. Seçil Arda.

Oude en nieuwe burgers moeten aan de slag
(19 februari 2000)
Het past niet gemakzuchtig multicultureel te babbelen en aldus het onstaan van nieuwe sociale spanningsvelden te miskennen. Want die spanningsvelden zijn er en er zullen tal van maatregelen genomen moeten worden teneinde te komen tot nieuwe instituties en een nieuw sociaal contract, menen Godelieve van Heteren en Bart Top.

Het politiek-culturele drama
(17 februari 2000)
,,De integratie van minderheden is zo'n moeilijk probleem dat het alleen met durf en creativiteit kan worden opgelost. Voor vrijblijvendheid noch taboes is daarbij ruimte. Er is een groot debat nodig waaraan alle politieke partijen deelnemen, over wat mag en wat kan, wat moet en wat anders dreigt.''

Het vluchtelingencomplex
(17 februari 2000)
Uiteindelijk is het Heerenveen geworden – en niet Lelystad. Begin vorig jaar schatte staatssecretaris Cohen (Vreemdelingenzaken) dat het aantal asielzoekers voor 1999 zou uitkomen op 65.000 mensen, ruwweg evenveel als het aantal inwoners van Lelystad. Uiteindelijk werden er 39.000 asielzoekers toegelaten, zoveel als de bevolking van de gemeente Heerenveen, plus nog eens 4.000 uitgenodigde Kosovaarse vluchtelingen.

Integratie van allochtonen vergt veel geduld en gericht beleid
(12 februari 2000)
De problemen die zijn ontstaan door de instroom van migranten kunnen worden opgelost wanneer realistisch wordt omgegaan met de mogelijkheden die de overheid heeft. Maar burgers moeten zelf keuzes maken over de inrichting van de maatschappij. Ook zij die niet sinds de Tachtigjarige Oorlog in deze contreien wonen, meent Roger van Boxtel.

Mercita Coronel
(10 februari 2000)
Wat mij echter vooral verontrust is de oplossing die hij aandraagt als oplossing voor het ‘multicultureel drama'. Hij omschrijft het mooi: ,,Laten we eens beginnen de Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur serieus te nemen'', redelijke woorden voor doodgewoon nationalisme en dat lijkt mij nu niet de oplossing voor de problemen waarmee Nederland met zijn verschillende culturele groeperingen zich geconfronteerd ziet.

Anil Ramdas
(7 februari 2000)
Scheffer heeft gelijk, ik vond zijn verhaal de meest degelijke interventie in de oer-Hollandse zelfgenoegzaamheid sinds jaren. Daarom juist kwam ik naar dit feest, deze multiculturele party van afgestudeerde en welvarende allochtonen, in de hoop het tegendeel van zijn verhaal te betrappen. Want is het echt nodig om van een land en zijn zeden te houden, om er een goed en succesvol burger van te zijn?

Peter van der Veer
(5 februari 2000)
Er is heel weinig reflectie over het vraagstuk van de transnationale samenleving in Nederland. Maar het is beter zich daarop te richten dan op het vraagstuk van multiculturalisme, althans zoals geformuleerd door Scheffer, omdat het duidelijk maakt dat het niet alleen gaat om `minderheden als probleem', maar om een fundamentele verandering voor iedereen.

Brieven van lezers

NRC Webpagina's
9 JANUARI 2001

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad