NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 RECLAME
 OPENBARE RUIMTE
 EFFECT
 CAMPAGNE
 MENSBEELD
 SPECIALISATIES
 RECLAMEMAKERS
 SCHRIJVERS
 RECLAMECODES
 AFGEKEURD
 BEKROOND
 KLACHTEN
 BASISTACTIEKEN
 OPLEIDINGEN
 VERDERE INFORMATIE
 LINKS
 GRAFIEKEN

Reclamecodes

Reclame kan informatief, humoristisch of ontroerend zijn maar mag niet misleidend, grievend of discriminatoir zijn. De Nederlandse Reclame Code telt een twintigtal algemene regels waaraan reclame moet voldoen. Een selectie:

1. Reclame moet in overeenstemming zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.

2. Reclame mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden.

3. Reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn of een bedreiging voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid vormen.

4. Zonder te rechtvaardigen redenen mag reclame niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid.

5. Reclame mag niet misleiden, zeker niet waar het de prijs, samenstelling, herkomst, eigenschappen of doelmatigheid van een product betreft.

6. In reclame gebruikte getuigenissen of verklaringen moeten aantoonbaar juist zijn. Quasi-wetenschappelijke of misleidende taal moet worden vermeden.

7. In bladen voor kinderen tot 12 jaar moet boven iedere reclameboodschap het woord 'advertentie' staan. Kinderen mogen niet worden misleid door 'subliminale technieken' (beelden en/of geluiden die de kijker of luisteraar kunnen beïnvloeden). Bovendien moet de adverteerder rekening houden met het bevattingsvermogen en de verwachtingen van kinderen.

8. Wanneer de term 'garantie' wordt gebruikt, moeten omvang, inhoud en tijdsduur worden vermeld.

9. Het is verboden bestaande reclame na te bootsen; daardoor kan het publiek worden misleid of in verwarring gebracht over het product of de adverteerder.

10. Vergelijkende reclame is alleen geoorloofd als de reclame niet denigrerend of misleidend is en als de vergelijking realistisch en relevant is. Het noemen van een ander merk is verboden.

Behalve algemene regels heeft de RCC ook een aantal Bijzondere Reclame Codes opgesteld voor veel voorkomende reclame-producten. Een selectie:

Alcoholhoudende dranken In alle reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken is terughoudendheid geboden en moet de suggestie van overmatig alcoholgebruik worden gemeden. Anderzijds mogen geheelonthouders niet worden bekritiseerd. Ook mag er geen verband worden gelegd tussen alcohol en sociaal of seksueel succes, volwassenheid, verkeersdeelname of genezing van ziekten.

Tabaksproducten In tabaksreclame mogen geen bekende personen worden opgevoerd, tenzij ze zich alleen uitspreken over zaken die met hun vak te maken hebben. Ook mag er geen verband worden gelegd tussen tabaksproducten en gezondheid (in positieve zin), volwassenheid en het beoefenen van sport. Anderzijds mogen niet-rokers niet worden bekritiseerd. Reclamemasten, billboards, vaartuigen en vliegtuigen mogen geen beeldmerken van tabaksproducten dragen. Deze code heeft zijn langste tijd gehad. In 2002 wordt een verbod op alle reclame voor tabaksproducten verwacht, nu het kabinet heeft ingestemd met een strenge Europese richtlijn voor tabaksreclame.

Zoetwaren Reclame voor zoetwaren mag niet aansporen tot excessief gebruik en mensen die geen zoetwaren eten mogen niet worden bekritiseerd. De reclame mag geen verband leggen tussen de consumptie van snoepgoed en de gezondheid, tenzij het om een erkend gezondheidsproduct gaat. Bij televisiereclame is de adverteerder verplicht een tandenborstel in beeld te brengen; hetzelfde geldt voor reclame in jongerentijdschriften en voor pagina's voor jongeren in dagbladen.

NRC Webpagina's
4 december 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) NOVEMBER 1997