teller

NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


ISLAM IN NEDERLAND
VROUWEN
GEMEENTEN
IMAGO
ONDERWIJS
VLEES
INTEGREREN
GEBED
WETTEN
BESNIJDENIS
RAMADAN
HOOFDDOEK
WOORDENLIJST
STROMINGEN
FEESTDAGEN
WOERDEN
BOEKEN
ZAANDAM
WAALWIJK
GORNICHEM
AMSTERDAM ZUID-OOST
ORGANISATIES
LINKS
GRAFIEKEN

Wetten

Over de positie van de vrouw binnen de islam wordt uiteenlopend gedacht. Sommige moslims vinden dat de positie van vrouwen er sinds de islamisering van het antieke Arabie op vooruit is gegaan. Anderen voeren aan dat de positie van vrouwen altijd al inferieur is geweest aan die van mannen. Een aantal voorbeelden van islamitische wetten die de leefwereld van vrouwen door de eeuwen heen direct hebben beïnvloed:

Abortus
Islamitische rechtsgeleerden verschillen van mening over de vraag of abortus al dan niet is toegestaan. De meeste malikitische wetsgeleerden wijzen abortus resoluut af. Andere juristen staan abortus wel toe, maar alleen tot het moment dat de 'ziel van het kind wordt ingeblazen' - 80 dagen na conceptie. De hanafitische wetsschool verbiedt abortus alleen wanneer de foetus reeds volledig is gevormd en als mens kan worden beschouwd (na 120 dagen zwangerschap). Ook zou abortus zijn toegestaan wanneer het leven van de moeder gevaar loopt. In de de praktijk wordt abortus in de meeste islamitische landen (oogluikend) toegestaan.

Voorbehoedmiddelen
Over voorbehoedmiddelen in de tijd van Mohammed zijn verschillende verhalen in omloop. Enerzijds zou de profeet zijn volgelingen hebben opgeroepen te trouwen en zich voort te planten, anderzijds zou hij coitus interruptus hebben toegestaan. De Koran vermeldt dat vrouwen hun kinderen twee jaar moeten zogen, wat er volgens sommige schriftgeleerden op duidt dat contraceptiva zijn toegestaan, omdat borstvoeding tot verminderde vruchtbaarheid zou leiden. In de praktijk blijkt dat voorbehoedmiddelen niet verboden zijn, maar gezien de waardering voor het moederschap en de vruchtbaarheid, op weinig populariteit kunnen rekenen. Dat neemt niet weg dat vrijwel alle islamitische landen - mede door de hoge geboortecijfers - intensieve gezinsplanningsprogramma's hebben opgezet, waarbij traditionele of moderne vormen van anticonceptiva worden gebruikt.

Polygamie
In de meeste islamitische landen is het wettelijk toegestaan dat een man met meer vrouwen (maximaal vier) tegelijk is gehuwd, mits hij zijn aandacht gelijkelijk verdeelt. In de praktijk is een minderheid van de mannen met meer dan een vrouw getrouwd. In sommige landen kan de eerste vrouw in het huwelijkscontract een bepaling laten opnemen dat haar man slechts met haar uitdrukkelijke toestemming een ander mag trouwen. In Nederland is polygamie niet toegestaan; een islamitische man die in het land van herkomst met meer vrouwen in het huwelijk trad, kan maar een vrouw laten overkomen.

Echtscheiding
Mannen kunnen hun vrouw verstoten zonder daarover rekenschap te hoeven afleggen. Alleen de kosten vormen soms een belemmering, omdat de man meestal het restant van de bruidsgelden moet terugbetalen. Vrouwen kunnen alleen onder een beperkt aantal omstandigheden echtscheiding aanvragen. Volgens de Algerijnse familiewetgeving heeft een vrouw bijvoorbeeld recht op echtscheiding bij impotentie of gevangenisstraf van de man, als hij langer dan vier maanden weigert het bed met haar te delen of als hij haar niet onderhoudt. In een polygaam huwelijk kan een vrouw echtscheiding aanvragen, als zij kan aantonen dat haar man haar slechter behandelt dan zijn andere vrouw(en). Verder beschikken vrouwen volgens de islamitische wet niet over eigen handelingsbekwaamheid bij het afsluiten van een huwelijkscontract en krijgen zij bij een echtscheiding geen voogdijschap over hun kinderen.

Religie
Islamitische vrouwen hebben evenveel recht als mannen om deel te nemen aan het vrijdagmiddaggebed in de moskee. In de praktijk worden moskeeen echter vrijwel uitsluitend door mannen bezocht. Officieel worden vrouwen niet geweerd, maar zij zouden vaker in een 'onreine' staat verkeren dan mannen. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld niet deelnemen aan het rituele gebed (salaat) wanneer zij ongesteld zijn of net een kind ter wereld hebben gebracht; zowel menstruatie als bevalling vallen onder de noemer 'grote onreinheid'. Als moeder en huisvrouw komen zij bovendien sneller dan mannen in aanraking met 'kleine onreinheid' (uitwerpselen, urine, braaksel, bloed en wondvocht). Omdat vrouwen toch ergens goddelijke kracht (baraka) vandaan moeten halen, proberen zij met andere verdiensten hun zonden of slechte daden weg te werken. Zij geven aalmoezen aan bedelaars, brengen eten naar hun buren en bezoeken heiligen.

NRC Webpagina's
17 december 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1998