teller

NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


ISLAM IN NEDERLAND
VROUWEN
GEMEENTEN
IMAGO
ONDERWIJS
VLEES
INTEGREREN
GEBED
WETTEN
BESNIJDENIS
RAMADAN
HOOFDDOEK
WOORDENLIJST
STROMINGEN
FEESTDAGEN
WOERDEN
BOEKEN
ZAANDAM
WAALWIJK
GORNICHEM
AMSTERDAM ZUID-OOST
ORGANISATIES
LINKS
GRAFIEKEN

Stromingen

Islamitische hoofdrichtingen:

Sunnieten
Moslims die hun regels en geloofsopvattingen terugvoeren op de profeet Mohammed, dat wil zeggen op zijn woorden en handelingen die als voorbeeld gelden voor de gelovigen. Aangezien vrijwel alle groeperingen en sekten dit doen, zijn bijna alle moslims strikt genomen soennieten (90 procent).

De verering van Mohammeds schoonzoon Ali is in tegenstelling tot het shi'ietische geloof bescheiden en aan wereldlijke en geestelijke leiders, imams, wordt geen bijzonder gezag toegekend.

Shi'ieten
Verzamelnaam voor een grote groep verschillende islamitische sekten, die als uitgangspunt de opvatting hebben dat Ali ibn Abi Talib (schoonzoon van de profeet Mohammed) en zijn nakomelingen de rechtmatige opvolgers van Mohammed als leiders (imam) van de gemeenschap der moslims zijn. Rond de persoon van Ali zijn verscheidene tradities ontstaan. Zo is de rituele herbeleving van de gewelddadige dood van Ali's zoon al-Husayn nog steeds een van de meest intensief beleefde momenten in het sjiietische jaar. Ontstaan als politieke groepering in 661. De shi'ieten vormen in Nederland een zeer kleine minderheid.

In beide hoofdrichtingen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende stromingen:

Normatieve islam
Geloofs- leer waarin de richtlijnen en voorschriften zijn ontleend aan de Koran en de Sunna (beschrijving aan de hand van overleveringen van het doen en laten van Mohammed en de eerste Islamitische gemeenschap).

Mystieke en levensbeschouwelijke stromingen
In Nederland zijn voornamelijk mystieke broederschappen vertegenwoordigd. Dit zijn hierarchisch georganiseerde sociale verbanden die op een mystieke interpretatie van de islam berusten. Basis voor deze interpretatie is de overtuiging dat een mens tot een stadium van directe kennis van God of zelfs tot een eenheid met God kan komen.

De broederschappen verschillen onderling in de manier waarop zij dit stadium trachten te bereiken.

Lokale islam
De lokale islam of volksislam is een verzamelwoord voor een grote verscheidenheid aan uitingsvormen van de islam. Daarin gaan meestal voorschriften van de Koran en de sunna samen met plaatselijke culturele en religieuze tradities waarvan omstreden is in hoeverre ze uit de islamitische bronnen voortkomen. Door de moslims van een bepaalde streek of bevolkingsgroep worden ze echter als vanzelfsprekend nageleefd en als onderdeel van de islam beschouwd.

NRC Webpagina's
17 december 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1998