Profiel Post

NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


POST
EEN WONDER VAN BESCHAVING
POSTAGENTSCHAP
POSTKANTOREN
SOORTEN POST
POSTBODE
GEDRAGSCODE
TNT POST GROEP
POSTMARKT
OPTA
CONCURRENTIE
HISTORIE
PREHISTORIE
OVEREENKOMST
POSTZEGELS

Overeenkomst

De minnaar die met bezieling een Valentijnskaart in de brievenbus stopt, staat er misschien niet bij stil, maar met die handeling gaat hij een overeenkomst aan met PTT Post (TNT Post Groep). Die overeenkomst geeft beide partijen rechten die zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden van PTT Post. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de rechten en plichten die in de Postwet staan. Die Postwet verplicht PTT Post voor iedereen tegen vergoeding post te vervoeren. Het maximum gewicht en de maximumafmetingen van binnenlandse postzendingen zijn geregeld bij Algemene Maatregel van Bestuur. Voor het internationaal postverkeer zijn deze maxima geregeld in de Akten van de Wereldpostunie.

Rechten afzender

Bezorging
De post wordt binnen een redelijke termijn ongeschonden op het juiste adres bezorgd. Maar PTT Post geeft daarvoor geen garantie. Terugvragen De afzender kan zijn postzending terugvragen zolang ze nog niet is besteld.

Terug bij weigering
De afzender krijgt zijn postzending binnen drie werkdagen terug als PTT Post weigert die post te vervoeren. Betaalde bedragen worden geheel of gedeeltelijk terugbetaald. De afzender krijgt de postzending ook terug als de geadresseerde weigert die post te ontvangen, op voorwaarde dat die weigering direct bij de bezorging blijkt of onmiddellijk daarna, en zonder dat de sluiting of verzegeling is verzonden. Aan deze terugzending zijn geen extra kosten verbonden.

Privacy
PTT Post mag informatie over personen of andere informatie in de persoonlijke levenssfeer niet aan derden bekendmaken, behalve als de wet daartoe verplicht. Naar de inhoud van een postzending die niet is gesloten, wordt alleen gekeken als dat nodig is voor het vervoer van de post of voor het vaststellen van het tarief. PTT is verplicht te handelen naar het in de grondwet vastgelegde briefgeheim.

Aansprakelijk
PTT Post is alleen aansprakelijk voor schade die ontstaat bij het vervoer van aangetekende postzendingen, postzendingen met `verzekerd vervoer', postzendingen die als postpakket naar het buitenland zijn verzonden en postzendingen met waarde-aangifte. Voor schade aan andere postzendingen kan PTT Post niet aansprakelijk worden gesteld.

Rechten PTT Post

Weigeren vervoer
PTT Post kan het vervoer van een postzending in een beperkt aantal gevallen weigeren. Altijd moet een reden worden opgegeven. Een geldige reden is: de postzending voldoet niet aan de eisen van frankering, gewicht, afmetingen, adressering en verpakking die in algemene voorwaarden zijn gesteld. De vervoersplicht van PTT Post vervalt ook als het transport gevaar oplevert.

Eisen
Postzendingen moeten aan een aantal eisen voldoen. Enveloppen en kaarten moeten rechthoekig zijn. Ze moeten voorzien zijn van een volledig adres, waaronder wordt verstaan: naam, straat en huisnummer dan wel postbusnummer, PostApartnummer of antwoordnummer, postcode en plaats van bestemming, bij voorkeur over drie regels verdeeld. Postzendingen mogen niet kleiner zijn dan 14 cm in de lengte en 9 cm in de breedte, behalve als ze voorzien zijn van een adreslabel van minimaal 7 bij 10 cm. Postzendingen in kaartvorm mogen niet groter zijn dan 16,2 bij 23,5 cm. Van postzendingen, verzonden tegen het tarief van brieven, drukwerken of monsters, mogen de afmetingen niet groter zijn dan 38x26,5x3,2 cm. Overige postzendingen mogen niet langer zijn dan 100 cm, de overige afmetingen mogen niet groter zijn dan 50 cm. Het maximumgewicht van postzendingen, verzonden als brief, drukwerk of monster is 3 kilo, verzonden als pakket: 10 kilo. Levende dieren mogen niet per post worden verzonden. Ook gevaarlijke stoffen zijn niet toegestaan. Frankering moet gebeuren in de rechterbovenhoek van de zijde waarop het adres is vermeld. Juiste gegevens De afzender is verplicht PTT Post de juiste gegevens te verstrekken die nodig zijn om tot de vastgestelde vergoeding van het postvervoer te komen. PTT Post mag die gegevens controleren. De afzender kan worden gevraagd de inhoud van een zending te tonen.

Aansprakelijk
De afzender is aansprakelijk voor schade die door zijn schuld ontstaat aan personen en middelen van PTT Post, of aan andere postzendingen.

Klachten / geschillen
Klachten over PTT Post kunnen bij elke postvestiging worden ingediend. Voor het indienen van klachten stelt PTT Post ook twee telefoonnummers beschikbaar die gratis gebeld kunnen worden: =(0800) 04 17 (voor particulieren) en =(0800) 04 30 (voor zakelijke klanten). Klachten over EMS Expreszendingen en faxpostzendingen kunnen worden gericht aan directeur EMS, Antwoordnummer 2906, 3500 VM Utrecht. Blijft er een meningsverschil bestaan dan kan dat binnen een termijn van dertig dagen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Pots, Surinamestraat 24, 2585 GJ, Den Haag. De klant houdt ook de mogelijkheid naar de burgerlijke rechter te stappen.

NRC Webpagina's
11 FEBRUARI 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) FEBRUARI 1999