teller

NIEUWS |  TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


PROFIEL STATISTIEK
CBS
RESPONS
MEDISCHE ANALYSES
MISLEIDEN
VOLKSTELLING
HANDEL
DATAMINING
HISTORIE
TAKEN
INFORMATIE
METHODEN
GESCHIEDENIS
PRIVACY
GRAFIEKEN
LINKS

Privacy

Nog dit jaar treedt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking. Deze wet vervangt de nu nog geldende Wet Persoonsregistraties (WPR). De privacy van de burger moet straks meer worden gewaarborgd.

Persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en andere gegevens die tot de betrokkene te herleiden zijn) mogen vrijelijk worden verwerkt mits dit een redelijk doel dient. Gelegitimeerde marketingdoeleinden vallen hieronder. De voorwaarde is dat de betrokkene op de hoogte is gebracht met welk doel de gegevens zijn verzameld.

In de huidige wet hoeft aan deze voorwaarde niet te worden voldaan als de betrokkene redelijkerwijze kan weten dat zijn persoonsgegevens worden vergaard en wat de bestemming hiervan is. Wie een klantenpas heeft bij een supermarkt, kan wel raden dat zijn gegevens marketingdoeleinden dienen.

Deze uitzondering verdwijnt in de nieuwe wet. Er wordt niet langer uitgegaan van wat de betrokkene rederlijkerwijs kan weten. Tenzij het al bij de betrokkene bekend is, dient een instantie bij het vergaren van persoonsgegevens expliciet te vertellen dat dit gebeurt en welk doel dit dient. Dus de supermarkt zal moeten vertellen wat er met de informatie omtrent het koopgedrag van de klant wordt gedaan. Niet alle informatie mag worden verzameld. Tot de categorie gevoelige gegevens behoren godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, medische gegevens en ras.

Wie klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens kan in eerste instantie terecht bij de betrokken instelling. Een tweede mogelijkheid is een klacht indienen bij de Registratiekamer die toezicht houdt op naleving van de WPR en straks WBP. Een derde mogelijkheid is een gang naar de rechter.

Het is ook mogelijk de kans op verwerking van persoonsgegevens te verkleinen. Bij de DMSA (De Nederlandse Associatie voor Direct Marketing) zijn ja/nee brievenbusstickers te bestellen ter voorkoming van ongeadresseerde direct-mail. Iemand kan ook telefonisch laten weten niet langer prijs te stellen op telefonische verkoop ( 0800-022 46 66). In een brief naar DMSA (antwoordnummer 666, 1000 TL, Amsterdam) kan hij vermelden geen geadresseerde direct-marketing post te willen ontvangen. Deze informatie is dan bekend bij alle zeshonderd bij de DMSA aangesloten bedrijven.

NRCWebpagina's
7 JANUARI 1999

Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1999