NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 KINDEROPVANG
 EEUWIG PROBLEEM
 NASCHOOLSE OPVANG
 PEDAGOGIE
 OPLEIDINGEN
 SOORTEN
 AU PAIR
 BEDRIJFSPLAATS
 NASCHOOLSE OPVANG
 GASTOUDER
 FISCUS
 BUITENSCHOOLSE OPVANG
 KLACHTEN
 NIEUWE WET
 REGELS
 ZOEKTIPS
 PUBLICATIES
 ORGANISATIES
 AFKORTINGEN
 VESTIGINGSEISEN
 LINKS

Klachten

Ouders die ontevreden zijn over hun instelling voor kinderopvang kunnen nog niet terecht bij een landelijk meldpunt. De helft van de ouders weet niet waar ze kunnen klagen en hoe dat precies moet. Dit bleek uit onderzoek van Link, een organisatie die kinderopvang regelt in opdracht van werkgevers. Instellingen zijn verplicht de klachtenregeling onder aandacht van de ouders te brengen, maar dat gebeurt lang niet altijd voldoende. In veel regio's is het ook nog niet mogelijk naar een onafhankelijke klachtencommissie te stappen. Wat dan rest is de klacht te deponeren bij de instelling voor kinderopvang zelf.

Eigen procedure
Sommige ouders doen dat liever niet uit angst dat hun kind de dupe wordt van de kritiek op een leidster of de instelling. Niet alle instellingen voor kinderopvang hebben bovendien een klachtenprocedure op schrift gesteld. Zelfs als dat wel zo is, is een onafhankelijke beoordeling van de klacht te prefereren.

Klachtencommissie
Klachtencommissies zijn echter niet in alle provincies ingesteld, al stelt de Wet klachtrecht clienten zorgsector dat wel verplicht. Het instellen van een onafhankelijke klachtencommissie is een taak van de opvanginstellingen in de regio. Als er een commissie is, kan een ouder er alleen een klacht indienen als de betreffende opvanginstelling daarbij is aangesloten.

Landelijk meldpunt
Belangenorganisaties zijn al jaren bezig met de oprichting van een landelijk meldpunt voor klachten over kinderopvang. Voorlopig is het echter voor bijvoorbeeld een ouder in Amsterdam onmogelijk een onafhankelijk oordeel over een klacht te krijgen. Er is in die regio geen klachtencommissie. Als de opvang niet bevalt, zit er niets anders op dan van instelling te wisselen, met alle wachttijdproblemen van dien.

Oudercommissie
Elke instelling voor kinderopvang hoort volgens de wet een inspraakorgaan voor ouders te hebben. Deze oudercommissie fungeert nadrukkelijk niet als klachtenbureau, maar speelt wel een actieve rol in beleidsvorming. Ouders hebben zo invloed op het dagelijkse reilen en zeilen op het centrum. Niet alle instellingen hebben echter een volwaardige oudercommissie en daar waar dat wel zo is, fungeert die soms slechts als organisator van speciale gelegenheden als het Sinterklaasfeest en het kerstontbijt.

Aard van klachten
Nederlandse ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de instellingen voor kinderopvang. In het tevredenheidsonderzoek van Link gaven de ondervraagde ouders het kinderdagverblijf het gemiddelde rapportcijfer 7,8. Gastouderopvang kreeg een 7,9 en buitenschoolse opvang een 7,6. Klachten gaan meestal niet over veiligheid of aandacht voor het kind, maar over de organisatorische kant van de opvang: beperkte openingstijden, of lange wachtlijsten. BOinK is in de sector de belangenorganisatie van ouders. Informatie over kwaliteitseisen, klachtenprocedures of de oprichting van een medezeggenschapscommissie: (030) 231 79 14.

NRC Webpagina's
29 oktober 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) OKTOBER 1998