NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 BEATRIX (60)
 PORTRET
 AGENDA
 HOFHOUDING
 KAMERHEREN
 KABINET
 BESCHERMVROUW
 GEZIN
 HAASSE EN VAN AGT
 OP BEZOEK
 KERSTTOESPRAKEN
 BEELDHOUWER
 FEEST
 KONINGINNEDAG
 LINKS

Begroting 1998 Koninklijk Huis (grafiek)

Het Huis van Hare Majesteit de Koningin

Circa achthonderd personen zijn, direct of indirect, in dienst van het Huis van Hare Majesteit de Koningin. De directe hoforganisatie wordt gevormd door ruim driehonderd personen: secretarissen, financiële medewerkers, archiefmedewerkers, huishoudelijk personeel, onderhoudspersoneel, monteurs, stalknechten, enz.

Daarnaast zijn er de zogenoemde 'bevriende diensten' die vallen onder diverse ministeries en taken verrichten voor het Koninklijk Huis. De grootste groep wordt gevormd door de marechaussee die, driehonderd man sterk, zorg draagt voor de bewaking van de koninklijke paleizen en gebouwen. De persoonlijke beveiliging van de leden der Koninklijke Familie is opgedragen aan een aparte dienst die 120 medewerkers telt en ook diplomaten beveiligt. Zo ook staan de Rijksvoorlichtingsdienst en het Kabinet der Koningin ten dienste van het Huis, met enkele tientallen medewerkers.

De lasten van de monarchie zijn niet eenvoudig te berekenen. Ze moeten worden gezocht in diverse boeken van de overheid. Deel I van de rijksbegroting, 'Het Huis der Koningin', vermeldt voor 1998 een budget van 43,6 miljoen gulden. De overige kosten voor onderhoud van de paleizen, het wagenpark, het vliegtuig, bewaking, beveiliging, enz. vallen onder de begrotingen van acht ministeries. Ze zijn daarin vaak moeilijk als koninklijke kosten te herkennen. Optelsommen van het weekblad Elsevier komen uit op een bedrag van circa 100 miljoen gulden per jaar. Daarmee kunnen de kosten van de monarchie gelijk worden gesteld met de rijkssubsidies voor de inburgering van nieuwkomers en voor de monumentenzorg. De leden van het Koninklijk Huis krijgen ieder een uitkering van het rijk. Deze is onderverdeeld in drie categorieën: twee vergoeding voor kosten en een inkomensbestanddeel.

Algemeen
Kamerheren
Twaalf kamerheren begeleiden, vertegenwoordigen of adviseren vanuit hun provincies en steden de koningin en de andere leden van het Koninklijk Huis.

Overleg- en adviescommissies
- Hoofdcommissie van overleg voor het personeel van de koninklijke hofhouding
- Raad van beroep voor het personeel van de koninklijke hofhouding
- Raad van beheer voor het Kroondomein

Honoraire hofhouding
Wordt ingezet in bijzondere gevallen. Bestaat uit grootofficieren, grootmeesters honorair, adjudanten-generaal in buitengewone dienst, kamerheren honorair, dames du palais honoraires, jagermeesters honorair, hofdames honorair, een raadadviseur van het Huis en adjudanten in buitengewone dienst.

Adviseurs
- rechtsgeleerd raadsman: mr. E.D. Wiersma
- financieel raadsman van prinses Juliana en prins Bernhard: mr. J.G.A. baron Sirtema van Grovestins
- rechtsgeleerd raadsman van prinses Juliana en prins Bernhard: mr. J.L.W. Sillevis Smitt

Hofdames
Vijf hofdames adviseren de koningin en de andere leden van het Koninklijk Huis en helpen mee met het voorbereiden van evenementen: M.P. van Karnebeek-van Lede, M.J. Boellaard-Stheeman, drs. O.A. Gaar-landt-van Voorst van Beest, A. Labouchere, mr. J. Jeekel-Thate

Civiele huis
Secretariaten
Verzorgen alle secretariële werkzaamheden voor de koningin en prins Claus en de andere leden van het Koninklijk Huis. Zijn betrokken bij de voorbereiding van binnenlandse evenementen waaraan de koningin of andere leden van het Koninklijk Huis deelnemen. Behalve een algemene afdeling en een bureau Post, Archief en Reproductie zijn er particuliere secretariaten van: de koningin en prins Claus, prins Willem-Alexander, prinses Juliana, prins Bernhard, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Algemeen secretaris: dr. P. de Heer.

Thesaurie
Behandelt alle financi‘le aangelegenheden in het kader van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis en behandelt de particuliere financi‘le aangelegenheden van de koningin en andere leden van het Koninklijk Huis. Onder de thesaurie vallen een Afdeling Particuliere Zaken, een Afdeling Functionele Zaken en een Salarisadministratie. Thesaurier: mr. R.M. Smits.

Afdeling Uitvoerende Diensten Hoofd: mr. F.W. Kist, grootmeester.

Koninklijk Staldepartement
Verantwoordelijk voor alle vervoersaangelegenheden en beheer van het wagenpark, verzorging van de 45 paarden en onderhoud van de rijtuigen. Stalmeester: G.E. Wassenaar, luitenant- kolonel der Koninklijke Marechaussee.

Intendance der Koninklijke Paleizen
Zorgt voor het gebruiksgereed maken en houden van de aan het staatshoofd ter beschikking gestelde paleizen in Den Haag en Amsterdam, met de bijbehorende landerijen en tuinen, alsmede inventarissen en privébezittingen. Intendant: ir. B.W. baron Bentinck.

Departement van de Hofmaarschalk
Verzorgt alle ontvangsten door de leden van het Koninklijk Huis en verzorgt alle huishoudelijke diensten. Hofmaarschalk: M.W. Schuit.

Bureau van de Ceremoniemeester
Coördineert de voorbereiding van alle inkomende evenementen en de evenementen buiten Nederland. Ceremoniemeester: H.G. Beentjes.

Kanselarij der Huisorden
Kanselier: T.J de Geus.

Kroondomein
Rentmeester: dr.ir. J.H. Kuper.

Koninklijk Jachtdepartement
Beheert de fauna van het Kroondomein in Apeldoorn en behandelt de jachtzaken. Jagermeester: dr.ir. J.H. Kuper.

Intendances voor onderhoud en beheer van:
- Koninklijk Paleis en Particulier Domein Soestdijk
- Kasteel Drakensteyn
- Jachtslot Het Oude Loo

Koninklijke Houtvesterij
Beheert de Koninklijke Houtvesterij Het Loo. Opperhoutvester: dr.ir. J.H. Kuiper.

Stichting Historische Verzamelingen van het Huis van Oranje-Nassau
Zorgt voor het verkrijgen en beheren van collecties die verband houden met de geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau en het beheer van het gebouw van het Koninklijk Huisarchief. Voorzitter: Z.K.H. prins Claus der Nederlanden.

Koninklijk Huisarchief
Beheert de archieven van het Huis van Oranje-Nassau en de hoforganisatie, de bibliotheek en de museale collectie van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis van Oranje-Nassau. Directeur: drs. B. Woelderink.

Bureau Personeelszaken
Behandelt alle personeelsaangelegenheden van het Huis. Chef: drs. E.J.F. Douw van der Krap.

Grootmeester
Het Huis van de koningin staat onder leiding van de grootmeester mr. F.W. Kist. Binnenkort wordt hij opgevolgd door drs. L.W. Veenendaal, ambassadeur bij de NAVO in Brussel.

Grootmeesteres
De grootmeesteres, mw. mr. M.L.A. van Loon-Labouchere, maakt bij bezoeken en ontvangsten in binnen- en buitenland deel uit van het gevolg van de koningin. Ook onderhoudt zij namens de koningin het sociale contact met de hoofden van diplomatieke missies, de leden van het Internationaal Gerechtshof en andere in Nederland wonende vooraanstaande buitenlanders.

Militaire huis
Assisteert bij evenementen waarbij leden van het Koninklijk Huis aanwezig zijn en onderhoudt contact tussen het Huis en het ministerie van Defensie. Het Huis staat onder leiding van de adjudant-generaal van de koningin, J.F.G.A.M. Maas, luitenant-generaal van de Koninklijke Luchtmacht.

Rijksvoorlichtingsdienst
Is onder meer belast met de woordvoering voor het Koninklijk Huis. Valt onder het ministerie van Algemene Zaken. Hoofddirecteur: E. Brouwers

Divisie beveiliging
Zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de koningin bij uitoefening van haar staatsrechtelijke taken. Directeur: drs. F.E.R. Rhodius.

Kabinet van de koningin
Belast met de bewaking van de paleizen. Valt onder het ministerie van Defensie.

Beveiliging koninklijke marechussee
Zorgt voor de beveiliging van de leden van het Koninklijk Huis en diplomaten in Nederland. Valt onder het ministerie van Justitie Hoofd: F.J. Laméris.

NRC Webpagina's
29 januari 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1998