NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 BEATRIX (60)
 PORTRET
 AGENDA
 HOFHOUDING
 KAMERHEREN
 KABINET
 BESCHERMVROUW
 GEZIN
 HAASSE EN VAN AGT
 OP BEZOEK
 KERSTTOESPRAKEN
 BEELDHOUWER
 FEEST
 KONINGINNEDAG
 LINKS

Volle agenda

De agenda van koningin Beatrix telt een lange reeks vaste onderdelen. Een selectie uit haar programma:

Secretarievergadering
Als regel vergaderen koningin Beatrix, prins Claus en prins Willem-Alexander op maandagmorgen op paleis Huis ten Bosch met de grootmeester van het Huis, mr. F.W. Kist, de directeur van het Kabinet der Koningin, drs. F.E.R. Rhodius, het hoofd van de afdeling pers en publiciteit van de Rijksvoorlichtingsdienst, W.F.L. van Leeuwen, de algemeen secretaris van de koningin en prins Claus, dr. P. de Heer, en de particulier secretaresse, mevrouw A.M. Leendertse-Venekamp. In dit overleg worden de agenda's van de diverse leden van het Koninklijk Huis vastgesteld en worden werkafspraken gemaakt.

Minister-president
De koningin ontvangt als regel eenmaal per week de minister-president, doorgaans op maandagmiddag op paleis Huis ten Bosch. In dit gesprek onder vier ogen nemen zij lopende politieke zaken door. Notulen hiervan worden niet gemaakt.

Grootmeester
Op vrijdag voert de koningin overleg met de grootmeester over de interne organisatie van het hof.

Koningin Beatrix als postzegel Koningin Beatrix als munt
Koningin Beatrix op een postzegel en een munt

Directeur kabinet
De directeur van het Kabinet der Koningin heeft op vrijdag een aparte bespreking met de koningin over de regeling van de staatszaken.

Familieberaad
Eenmaal per kwartaal is er familieberaad in aanwezigheid van de minister-president. Dit overleg, waarin de rol en taken van de leden van de koninklijke familie in breder verband worden besproken, kan worden bijgewoond door de koningin, prins Claus, prins Willem-Alexander, prinses Juliana, prins Bernhard, prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven.

Ambassadeurs
Wekelijks op woensdagmorgen verleent koningin Beatrix op paleis Noordeinde audiëntie aan ambassadeurs. Zij krijgt de geloofsbrieven van nieuwe ambassadeurs overhandigd en ontvangt ambassadeurs 'in afscheidsgehoor' die Nederland verlaten. In 1997 ontving zij in dit verband de gezanten van circa vijftig landen. In januari geven koningin en prins een nieuwjaarsreceptie voor diplomatieke vertegenwoordigers in Nederland, in mei is het jaarlijkse galadiner voor ambassadeurs - beide in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Nederlandse ambassadeurs die afscheid nemen, worden eenmaal per jaar gezamenlijk ontvangen.

Beëdigingen
De koningin beëdigt jaarlijks tientallen overheidsdienaren. Het betreft onder meer: ambassadeurs, leden van de Raad van State, leden van de Hoge Raad, procureurs-generaal, adocaten-generaal, leden van de Algemene Rekenkamer, gouverneurs van de Nederlandse Antillen en Aruba, ministers, gevolmachtigd ministers en commissarissen van de koningin.

Politieke ambtsdragers
De koningin ontvangt gemiddeld tweemaal per jaar de ministers en eenmaal per jaar de staatssecretarissen. Frequentie en volgorde van deze gesprekken hangen mede af van de algemene politieke agenda. Commissarissen van de koningin en burgemeesters van de grote steden worden als regel eenmaal per jaar ontvangen, evenals de vice-president van de Raad van State en de voorzitters van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Leden van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement hebben eenmaal in de vijf jaar een onderhoud met de koningin, waarbij zij worden ontvangen in groepen van tien à vijftien parlementariërs.

Internationale bezoeken
Het (ongeschreven) diplomatieke protocol kent bezoeken op drie niveaus: staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken. De koningin is jaarlijks betrokken bij tientallen van deze (inkomende en uitgaande) bezoeken. Sinds 1980 legde zij een staatsbezoek of officieel bezoek af aan 32 landen. Zij ontving in dit verband de staatshoofden en/of regeringsleiders van 46 landen. Staatsbezoeken worden tijdens een regeerperiode als regel eenmaal over en weer afgelegd. Koningin Beatrix en prins Claus gaan gemiddeld tweemaal per jaar op staatsbezoek. Aan deze bezoeken gaan maandenlange voorbereidingen vooraf. In de afgelopen jaren werden bezocht: Israel, Finland, Indonesië (1995), Hongarije, Zuid-Afrika (1996) en Polen (1997). De koningin ontving in deze periode de staatshoofden van Duitsland, Jemen, de Filippijnen (1995), Canada (gouverneur-generaal), Slowakije, Costa Rica, Noorwegen (1996), Jordanië en de Verenigde Staten (1997). Voor 1998 is een staatsbezoek gepland aan Rusland.

Streekbezoeken
Twee- à driemaal per jaar brengt de koningin een officieel bezoek aan een streek in Nederland. Het programma is doorgaans thematisch van opzet: landbouw, industrie, waterhuishouding, enz. In 1997 bezocht zij Niedorp en Zijpe (Noord-Holland), West-Groningen en Zuidoost-Drenthe. Op 24 maart 1998 bezoekt zij een aantal gemeenten in Overijssel, in de regio Nijverdal.

Werkbezoeken
In overleg met ministers maakt de koningin afzonderlijk studie van telkens een ander beleidsterrein. Per jaar behandelt zij op deze wijze twee à drie thema's. Zij laat zich daarbij informeren door deskundigen en legt een aantal werkbezoeken af, soms in gezelschap van een minister. In 1997 hield zij zich bezig met minderheden en immigratie, waarbij zij onder meer de vreemdelingendienst in Rotterdam en enkele asielzoekerscentra bezocht. Ook besteedde zij aandacht aan palliatieve (pijnverlichtende) zorg en terminale hulpverlening.

Militaire bezoeken
Bezoeken aan onderdelen van de krijgsmacht zijn van oudsher vast onderdeel van de koninklijke agenda. In 1997 bezocht de koningin onder meer de 13de gemechaniseerde brigade van de Koninklijke Landmacht in Oirschot, de luchtmachtbasis Volkel (F16's) en de helikoptergroep van de Koninklijke Marine in Den Helder.

Koninginnedag
Sinds 1981 bezoekt de koninklijke familie op 30 april de viering van Koninginnedag op telkens twee andere plaatsen in het land. Dit jaar staan Doesburg en Zutphen op het programma. Tot de vaste onderdelen van Koninginnedag behoren tevens: de ontvangst van vertegenwoordigers van twee krijgsmachtonderdelen op paleis Huis ten Bosch (29 april) en een concert in de grote balzaal van paleis Noordeinde.

4 en 5 mei
Koningin Beatrix, prins Claus en prins Willem-Alexander wonen op de avond van 4 mei de nationale dodenherdenking bij in Amsterdam. Op 5 mei bezoeken koningin en prins doorgaans de afsluitende manifestatie van de viering van Bevrijdingsdag.

Prinsjesdag
Koningin Beatrix leest jaarlijks de Troonrede voor, op de derde dinsdag van september, aan het begin van een nieuw parlementair jaar in een gezamenlijke zitting van Eerste en Tweede Kamer.

Jubilea, congressen, openingen
De koningin bezoekt jaarlijks tientallen jubilea van organisaties, zij woont (delen van) congressen bij en verricht officiële openingen. Een greep uit het programma van 1997: opening van Fries Museum Leeuwarden, bezoek aan Bloemencorso Lisse, opening van Stormvloedkering Nieuwe Waterweg, bezoek aan internationaal congres over luchtverontreiniging Noordwijk, bezoek aan Pulchri Studio Den Haag, bezoek aan congres over internationale bosbouw Apeldoorn, opening van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek Yerseke, opening van Theaterschool Amsterdam, bezoek aan filmpremière in Amsterdam, enz. enz.

NRC Webpagina's
29 januari 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1998