Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
DOSSIERS
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

REACTIES,
SUGGESTIES,
VRAGEN.....

Wie wil reageren op deze rubriek, wie suggesties heeft of vragen wil stellen naar aanleiding van wat er is behandeld, kan dit doen door een e-mail te sturen naar evj@nrc.nl. Wij antwoorden zo snel mogelijk.

Jan Pleus
Rolf Schöndorff

Een selectie van vragen en antwoorden

(061196)

Beste heren Pleus en Schöndorff,

Met veel plezier heb ik uw rubriek op de website van het NRC bekeken. In de vragenrubriek kwam ik een vraag van Christina Jansen tegen. Zij vraagt naar een manier waarop zij en haar broer de beurskoersen van Beursplein 5 kunnen volgen.

Graag maak ik haar en u attent op de website van de Amsterdamse Effectenbeurs, Financeweb. Op Financeweb vindt u de koersen van alle aandelen en obligaties met een kwartier vertraging, een real-time AEX, bedrijvennieuws en de pagina's van een aantal financiële dienstverleners.

Financeweb blijft in ontwikkeling. Op dit moment werken we hard aan het verbeteren van de snelheid, waarna we ook de optiekoersen zullen weergeven binnen de site. In de huidige vorm genereren we al ruim een miljoen page views (opgevraagde pagina's) per maand. Hiermee is Financeweb de drukst bezochte financiële website van Nederland.

Met vriendelijke groet,

Nathalie B.M. Pol
Projectcoördinator Financeweb
Beursmedia, 020-6603216 http://financeweb.ase.nl

(090996)

In 'Accijnsverhoging benzine' van 7 september 1996 schreef ik dat bij een prijselasticiteit van -1 minister Zalm geen cent zou ontvangen. Ik ben er in onderstaande brief op gewezen dat dit onjuist is.


Beste Rolf Schönndorff,

Ik heb een vraag naar aanleiding van het artikel over accijns. In dit artikel zeg je dat minister Zalm geen cent extra ontvangt als de elasticiteit van de vraag precies -1 is. Misschien heb ik het allemaal verkeerd begrepen, maar dit lijkt mij onjuist.

De situatie lijkt mij als volgt:
>Bij een elasticiteit van -1 blijft het totale bedrag dat aan benzine wordt uitgegeven weliswaar gelijk, maar de overheid vangt daar een groter percentage. Bij welke elasticiteit de overheid minder begint te ontvangen hangt af van het percentage van het uitgegeven geld dat naar de overheid gaat. (Een extreem voorbeeld: Als de overheid voorheen niets ontving van wat er aan een product werd uitgegeven, ook geen BTW enz., ontvangt ze altijd meer als ze accijns begint te heffen, zelfs als de elasticiteit -99.9 bedraagt.) Een snel rekensommetje leert dat, aangezien nu 75 procent van het geld dat aan benzine wordt uitgegeven bij de overheid terechtkomt, deze meer geld binen haalt, tenzij de elasticiteit -1.33 of lager is.

Is dit correct of heb ik het echt verkeerd begrepen? Ik zie je antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Carl van Vreeswijk

Beste Carl van Vreeswijk,

dank voor je reactie. Je hebt gelijk. Ik heb over het hoofd gezien dat weliswaar de omzet hetzelfde blijft maar dat daarvan een groter deel naar Zalm gaat.

Vriendelijke groet,

Rolf Schöndorff

(11 augustus 1996)

Beste Rolf Schöndorff,

Economie is niet mijn sterkste kant omdat ik een van de grondbeginselen van de economie niet goed begrijp. Het draait in de economie om groei. Het is in Nederland goed om te leven omdat hier een hoge kwaliteit groei heerst,volgens je artikel "Nederland groeit meedogenloos". Ik snap niet echt wat groei te maken heeft met de kwaliteit van leven.

Zou je me uit kunnen leggen waarom groei zo'n belangrijke rol speelt in de economie? Groeit er uberhaupt wel iets in de economie? Winsten worden inderdaad steeds hoger, maar waar komt het extra geld vandaan? Nergens toch? Is het niet zo dat er een bepaalde economische waarde steeds herverdeeld wordt, terwijl het "normbedrag" steeds hoger wordt? Is dat niet de reden dat de economie van een land/bedrijf minimaal even hard moet groeien als het normbedrag? Is het niet mogelijk om genormeerde waarden te gebruiken in de economie?

Ik hoop dat mijn vragen niet al te dom overkomen, maar ik heb geen economische achtergrond maar een natuurkundige. Misschien kijk ik een beetje te anders tegen de economie aan.

Ik kijk uit naar een antwoord.

Joost Hageman
joosth@sci.kun.nl

Beste Joost Hageman,

dank voor je reactie. Uit natuurkundigen kunnen heel bekwame economen groeien (sorry, weer groei); voorbeeld: de Nederlandse Nobelprijs econoom Jan Tinbergen.

Ter zake: ik denk dat we het geheel eens zijn, maar dat je de strekking van mijn stukje niet goed hebt verwerkt. 'Alles draait in de economie om groei' zeg je. Dat is niet het geval. Waar het in de economie om draait kun je vinden onder het begrip 'schaarste', zie aldaar.

En welke groei bedoel je. Ik laat juist zien dat het om welvaart gaat in de zin van behoeftenbevrediging. Welvaart is niet een getal maar een gevoel. En ik onderscheid produktiegroei (groei van het nationaal produkt of het nationaal inkomen) van duurzame-, economische- of welvaartsgroei. Iemand kan er behoefte aan hebben zijn inkomen minder te zien groeien en over meer vrije tijd te beschikken, of over een leefbaarder milieu. Economen die het door mij gebruikte ruime welvaartsbegrip hanteren zullen zeggen dat die persoon erop vooruit gaat. Wie groei/vooruitgang meet door produktie/inkomen te meten zal zeggen dat die persoon achteruit gaat.

Je hebt in zoverre gelijk dat in het dagelijks verkeer/spraakgebruik 'groei' meestal in die beperkte betekenis wordt gebruikt. Maar daartegen keert zich nu juist mijn stukje. Ik wijs erop dat de Human Development Index een stapje op weg naar een ruimer groeibegrip is.

Overigens is het niet zo dat steeds dezelfde 'taart' wordt herverdeeld. Er wordt bij de produktie van goederen en diensten wel degelijk nieuwe waarde gecreeerd. Waarde in die zin dat gebruikers 'er iets aan hebben'. We beschikken in de loop van de tijd per inwoner toch over steeds meer (en betere) goederen en diensten? Maar nogmaals dit kan ten koste gaan van stress, vervuiling geluidoverlast e.d.. Het is aan elk individu afzonderlijk om uit te maken of het resultaat van de plussen en minnen van produktiegroei hem een grotere welvaart geeft.

Nogmaals dank voor je vragen, die over heel fundamentele zaken gaan;

vriendelijke groet,

Rolf Schöndorff


(5 augustus 1996)

Geachte economen,

Kunt u mij vertellen wanneer een BV een Raad van Commissarissen moet hebben? Wat zijn de factoren die dat bepalen? Is er ook een minium gesteld aan de hoeveelheid commissarissen?

Mark Houben

Beste Mark Houben, allereerst excuus voor het uitblijven van een prompte reactie. Drukte, vakantie etc., maar niet correct. Een RvC is verplicht bij een vennootschap als

  1. sprake is van een grote BV of NV en dat is het geval als
    1. het eigen vermogen groter is dan 25 mln gulden;
    2. er een OR is ingesteld;
    3. er in Nederland minstens 100 werknemers werkzaam zijn.
  2. sprake is van een Structuurvennootschap functionerend volgens de Structuurwet 1971. Voor zo'n vennootschap gelden dezelfde criteria als onder a,b en c. Grote venn worden na enige tijd Structuurvenn., maar een venn kan ook zelf kiezen een Structuurvenn te willen zijn. De RvC heeft bij de structuurvenn speciale bevoegdheden (stelt jaarrekening vast, ava keurt hem goed; Rvc coopteert zichzelf).
Mogelijke bronnen Kluwer Rechtsvormen of BW art 153 ev (nv) en 263 ev (bv).

Vriendelijke groet

Rolf Schöndorff


(15 juli 1996)

Geachte Jan Pleus

Ook van mijn kant veel succes met jullie rubriek. Ik volg het met veel belangstelling. Mijn vraag heeft te maken met de verwachte inflatie als gevolg van het aantrekken van de economie, met name in de Verenigde Staten. Ik begrijp dat met name de obligatiekoersen aan een neerwaartse druk onderhevig zijn. (Bij stijgende rente dalen de koersen). Maar waarom dit een nadelig effect heeft op de aandelenkoersen, juist bij een zich aantrekkende economie is mij niet duidelijk.

Ik zie uit naar je antwoord.

Met vriendelijke groet

Wim Niepoth

Geachte Wim Niepoth

Bij de koersvorming van aandelen (en andere waardepapieren) spelen verwachtingen een grote rol. Het zijn niet zo zeer het huidige winstniveau, de huidige rente, de huidige conjuctuur die bepalen of aandelen in koers stijgen of dalen, maar het verwachte winstniveau, de verwachte rente en de verwachte conjunctuur. Beleggers verwachten dat een aantrekkende conjunctuur uiteindelijk, bij een hoge bezettingsgraad, zal leiden tot inflatie. Die inflatie zal door de centrale bank worden beantwoord met en hogere korte rente. Op de kapitaalmarkt zal de toegenomen inflatieverwachting een hogere lange rente tot gevolg hebben (risicopremie in de kapitaalmarktrente). Dit alles vormt de voorbodevan een conjuncturele verzwakking. Beleggers anticiperen op de verwachte conjunctuurverslechtering met een verminderde belangstelling voor aandelen op dit moment.

In de hoop hiermee een bevredigend antwoord te hebben gegeven op de vraag.

Met vriendelijke groet,

Jan Pleus


(29 april 1996)

Geachte Heren Economen,

Financieel nieuws op Teletekst.
Op een recente vraag op jullie uitstekende economie les pagina mbt Nederlands financieel nieuwspagina's op het WWW: Ik gebruik met veel genoegen de Nederlandse teletekst en de relevante financiele pagina's. Hoofdmenu: www.omroep.nl/cgi-bin/tt/ nos/page

Met vriendelijke groeten,

Henny.Helmich@oecd.org


Veel succes met de nieuwe rubriek bij de NRC; u hebt aan mij vast en zeker een vaste klant!
Mijn vraag: Als de rente op de Duitse kapitaalmarkt daalt, hoe staat het dan met de rente in Nederland en wat betekent dat voor mij als zoeker naar een hypotheek met zo laag mogelijke onkosten? Hoe laag verwacht u dat de rente zal zijn voor hypotheken met looptijd 5, 10 en 20 jaar?

Ik ben benieuwd naar uw reactie.
Met vriendelijke groet, Christina Jansen

Geachte Christina Jansen,

In de eerste plaats bedankt voor de positieve woorden over onze nieuwe rubriek. Wat betreft de rente het volgende. De Nederlandse rente hangt nauw samen met de Duitse. Rente kun je beschouwen als de prijs voor een produkt. De kredietverlener stelt kapitaal beschikbaar, waarvoor de kredietnemer een prijs betaalt. Als krediet in Duitsland goedkoper is dan in Nederland, kopen we dat produkt in Duitsland in. Hierdoor moeten ook de Nederlandse kredietverleners omlaag met hun rente (concurrentie). Met enige vertraging werkt die lagere rente ook door in de hypotheektarieven. Met het doorvoeren van een hogere rente hebben banken als regel wat minder moeite.

In het algemeen geldt: hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de jaarrente op hypothecaire leningen. De kredietverstrekker loopt dan meer risico. Wat de rente in de toekomst gaat doen? Aan rentevoorspellingen waag ik mij liever niet.

Met vriendelijke groet,

Jan Pleus


Geachte Jan Pleus,

Hartelijk dank voor uw reactie op mijn vraag over hypotheekrente. Ik heb nu een andere vraag... ik weet niet precies hoe u in relatie staat tot de NRC maar ik vraag me af of het mogelijk is om als deel van de homepage ook een sectie beurskoersen in te voeren. Zowel mijn broer als ik wonen niet in Nederland (VS en Japan resp.) en zouden graag op de hoogte zijn van de jongste berichtgeving op dit gebied. Denkt u dat zoiets door de NRC ingevoerd kan worden? Of zijn zulke gegevens al via de een of andere bank te krijgen?

Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen!

Met vriendelijk groet,

Christina Jansen

Geachte Christina Jansen,

Of NRC plannen in deze richting heeft is mij niet bekend op dit moment.. Wel kan ik u meedelen dat bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Amsterdamse EOE-index on line te volgen is op het net. Een nuttige verzameling van financieel economische berichtgeving (waaronder ook deze index) heb ik gevonden op:

http://www.knoware.nl/users/ slavenb u/

Met vriendelijke groet,

Jan Pleus


Ik ben Thomas, ik studeer hier op een amerikaanse college. Een van m'n vakken is Bussines economics. Een dezer weken moet ik een artikel inleveren, en daarover een speech geven. Ik wil wat doen over nederland (m'n vaderland), maar het moet een link geven met bussines economics. Enige ideen? Ook zou ik graag de exacte cijfers voor de belsting aanslag willen weten, en is de bgroting nog te vinden op het Internet. Geweldig dat jullie de krant op het internet zetten, het is het enige normale nieuws dat hier verkrijgbaar is.

Groeten, T. Vasen.

Beste Thomas,

ik heb nog geen begroting op internet gezien. inkomstenbelasting: belastingtarieven (incl) sociale premies: schijventarief, eerste schijf van f 44.349: 37,65% (6,15% belasting en 31,5% premie volksverzekering; tweede schijf van f 44.347: 50% belasting geen premie; over elke volgende gulden 60% belasting, geen premie. begroting; ik stuur je als attachment (leesbaar met tekstverwerker) het hoofdstuk 'overheid' uit ons boek Economie voor havo. Succes ermee!

Vriendelijke groet

Rolf Schondorff


Ik heb geleerd dat al het geld for een zeker percentage gedekt is door goud. In Nederland was dat bijna het hoogst van de wereld. Mijn Business Economics Teacher beweert dat de dollar geen enkele 'goude backup' heeft. 0% Nou ik geloofde dat niet en ben eens op onderzoek gegaan. We krijgen extra credit voor diegene die wat onderzoek doet. Ik heb al 2 uur op de Federal Bank of NY gezocht, maar tot nu toe nog niks gevonden. Hebben jullie enig idee wat het percentage is?

Als jullie iets hebben, stuur het als een ASCI Dos-txt file mee, ik heb zware problemen gehad met WP files.

Heel ontzettend bedankt voor de Economie HAVO bijlage, Ik kan het goed gebruiken.

Bedankt, Thomas Vasen

Olney, Illinois, USA

Beste Thomas,

er bestond een interne gouddekking: een ingezetene kon vroeger bij de centrale bank zijn dollars in goud omwisselen; bestaat al lang niet meer. Er bestond tot 1972 een externe gouddekking: een land kon goud voor zijn dollarbezit vragen; toen Frankrijk in 1972 dit in feite deed heeft de vs deze externe dekking afgeschaft; dat was het einde van het Bretton Woods systeem. Jouw docent heeft dus gelijk.

Wel zou je kunnen uitrekenen hoeveel goud (en andere convertibele valuta) er tegenover de vs geldomloop staat: het dekkingspercentage. Maar dat is tegenwoordig een irrelevant gegeven. waarschijnljk kost het je daarom ok zo'n moeite het te vinden. Veel belangrijker voor het vertrouwen in een economie zijn de fundamentals: hoe sterk is de economie, hoe hard is de valuta, hoe groot is de inflatie e.d.

Vriendelijke groet

Rolf Schondorff

De laatste reacties
Meer reacties uit 1998 - 4
Meer reacties uit 1998 - 3
Meer reacties uit 1998 - 2
Meer reacties uit 1998 - 1
Reacties uit 1997
Reacties uit 1996

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (2 juni 1998/ web@nrc.nl)