Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Collectieve sector

Deze sector (die ook wel de publieke sector wordt genoemd) omvat behalve de overheid ook nog de instellingen die de sociale verzekeringen (AOW, WW, WAO, enz.) uitvoeren. Onder de overheid wordt verstaan: het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. De laatste drie zijn de lagere overheden.

Om aan te geven hoe belangrijk de collectieve sector is in onze economie, kunnen de collectieve uitgaven worden uitgedrukt in procenten van het bruto binnenlands product (BBP).

De collectieve sector vervult in onze economie drie functies:

- de allocatiefunctie; beslissingen in de collectieve sector hebben invloed op de manier waarop de productiemiddelen zijn verdeeld over de productiemogelijkheden;

- de stabilisatiefunctie; de overheid probeert zoveel mogelijk de ontwikkeling van de aanbodfactoren en van de vraagfactoren op elkaar af te stemmen;

- de verdelingsfunctie; via maatregelen vanuit de collectieve sector wordt geprobeerd de verdeling van inkomens en vermogens te veranderen.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (6 juli 1998 / web@nrc.nl)