Privacy
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


PRIVACY
CONFLICT
TIPS
POLITIE
INTERNATIONAAL
CAMERA'S
REGELS
BEDRIJVEN
WETGEVING
GEZONDHEIDSZORG
INTERNET
REGISTRATIEKAMER
APPARATUUR
RECHTSZAKEN
INFORMATIE

Internationaal

Internationale verplichtingen zijn een belangrijke reden om nationale privacywetgeving in te voeren zoals de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) door te voeren. Een overzicht van de belangrijkste internationale bepalingen:

Europees verdrag
Tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dateert van 1954. In artikel 8 staat dat iedereen recht heeft op eerbiediging van zijn prive-leven, zijn huis en zijn briefwisseling. Inperkingen van dit recht zijn slechts toegestaan door wettelijke maatregelen en moeten in het algemeen belang zijn.

Verdrag van Straatsburg
Stamt uit januari 1981 en handelt over de opslag en het gebruik van persoonsgegevens.In het verdrag zijn onder meer acht algemene privacyprincipes opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens.

OESO-richtlijnen
Op 23 september 1980 stelde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een aantal privacyrichtlijnen op, de `Guidelines for the protection of privacy and transborder flows of personal data'. Deze richtlijnen geven aan onder welke voorwaarden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Verder gaan ze in op de plichten van de `gegevensbewaker'en de rechten van degene die persoonsgegevens verstrekt. Met de richtlijnen kwam een einde aan de jarenlange onenigheid tussen Europa en de VS. De Verenigde Staten vreesden dat privacywetgeving zou fungeren als oneigenlijke handelsbelemmering.

De Europese Richtlijn
Onder invloed van de Europese eenwording en de daarmee gepaard gaande vrije uitwisseling van persoonsgegevens tussen Europese lidstaten ontstond behoefte aan harmonisering van nationale privacywetten. De Europese richtlijn, daterend van oktober 1995, vormt daartoe de eerste belangrijke aanzet. Zij stelt dat persoonlijke gegevens alleen mogen worden doorgespeeld aan niet-EU landen als er sprake is van adequate bescherming. Landen die hun handtekening hebben gezet waaronder Nederland verplichten zich het nationale recht binnen drie jaar aan te passen. Die termijn is voor Nederland inmiddels overschreden.

NRC Webpagina's
25 MAART 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1999