U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Klik hier
N R C   H A N D E L S B L A D  -  B I N N E N L A N D
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

 NIEUWSSELECTIE 
 KORT NIEUWS 
 RADIO & TELEVISIE 
 MEDIA 

S c h a k e l s
Emancipatiebeleid ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Emancipatie.nl


'Steun vrouwen die weer willen gaan werken'


Staatssecretaris A.Verstand doet te weinig voor herintredende vrouwen, vindt het Kamerlid J.Bussemaker (PvdA).

Door onze redacteur HERMAN STAAL

DEN HAAG, 4 DEC. Het emancipatiebeleid is weerbarstig. Dat kan het Tweede-Kamerlid Bussemaker (PvdA) niet ontkennen. Het gebrek aan emancipatie is vooral een cultuurprobleem. En dat verander je niet zomaar. Maar staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken, D66) toont met haar portefeuille (emancipatie, arbeid en zorg) wel heel weinig ambitie, vindt Bussemaker. "Ze moet eens een concreet onderwerp uit haar portefeuille pakken en proberen iets te bereiken. Ik zie nu alleen nieuwe onderzoeken en studies", zegt Bussemaker.

De PvdA dient deze week bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken het plan Vrijbaan voor herintreedsters van Bussemaker in, om meer vrouwen die willen herintreden aan het werk te helpen. Hiermee wil de partij proberen om snel tot initiatieven te komen. Er zouden afspraken gemaakt moeten worden met het bedrijfsleven over in- en doorstroom van herintreedsters, zogenoemde jobcoaches op de werkvloer zouden met name allochtone vrouwen moeten begeleiden en er moeten meer mogelijkheden voor allochtone vrouwen komen om werk, zorg en leren te combineren. Kleine deeltijdbanen moeten meer erkenning krijgen en werknemers meer zeggenschap over hun arbeidstijden.

Staatssecretaris Verstand heeft vanaf haar start in 1998 een moeizame relatie met het parlement. Kamerleden vragen keer op keer om meer concreet beleid. Een jaar geleden kwam Verstand met een discussienota. Vorige maand was het meerjarenbeleidsplan emancipatiebeleid gereed.

Bussemaker: "Daar hebben we anderhalf jaar op moeten wachten. Er is nauwelijks nog voldoende tijd om deze kabinetsperiode fatsoenlijk met de uitvoering te beginnen. De doelstellingen die Verstand formuleert, gaan over 2010. Zo moet de arbeidsdeelname van vrouwen oplopen naar 65 procent en de deelname van mannen aan onbetaalde zorg van 35 naar 40 procent. Allemaal prima. Maar we kunnen niet langer wachten om de potentiële herintreedsters aan werk te helpen. Er zijn naar schatting 520.000 vrouwen die weer willen werken."

Is het PvdA-plan voor de herintreedsters vooral bedoeld als kritiek op Verstand?

"We zijn inderdaad al lang weinig enthousiast over haar beleid. Maar ik hoop dat mijn plan vooral leidt tot concrete intiatieven. De nood op de arbeidsmarkt is hoog en er staan honderdduizenden vrouwen klaar die willen werken. Verstand moet nu echt eens iets gaan doen. Geld is het probleem niet. Het barst van het geld."

Vrouwen die willen werken hebben, gelet op de arbeidsmarkt, toch helemaal geen hulp nodig?

"Nee, dat is niet waar. Ze moeten wel degelijk geholpen worden. Ze willen vaak maar een beperkt aantal uren werken, en stap voor stap terugkeren op de arbeidsmarkt, zodat ze kunnen wennen aan het combineren van arbeid en zorg. Maar er zijn daarvoor nog te veel belemmeringen. Te vaak horen we dat vrouwen die een kleine deeltijdbaan willen, door het arbeidsbureau of de sociale dienst naar huis worden gestuurd. Ik ken een project waar allochtone vrouwen 24 uur per week scholing krijgen, met tien uur huiswerk. Maar kinderopvang is niet geregeld. Dan wordt het wel heel moeilijk voor ze."

De PvdA wil onder meer convenanten sluiten met het bedrijfsleven over herintreedsters. Dat klinkt ook niet echt spectaculair.

"Misschien niet. Maar je kunt daar wel veel mee bereiken. Met convenanten kun je het bedrijfsleven aansporen meer moeite te doen om vrouwen in dienst te nemen. Minister Vermeend (Sociale Zaken) heeft met het MKB ook een convenant gesloten over meer allochtonen bij het midden- en kleinbedrijf. Na een moeizame start zie je dat dat gaat werken. Vermeend profileert zich tenminste ergens mee. En minister Van Boxtel (integratiebeleid) heeft zijn lot verbonden aan het terugdringen van werkloosheid onder allochtonen. Verstand moet ook aan de weg timmeren."

Op het gebied van arbeid en zorg is toch veel gebeurd? Ouderschapsverlof wordt aantrekkelijker, er is een zorgverlofregeling en het recht op deeltijdwerk is geregeld.

"Dat klopt. Maar wij willen meer. Het beleid is te veel toegespitst op mensen met jonge kinderen. En het dient vooral goedverdienende tweeverdieners. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt gebeurt veel te weinig."

NRC Webpagina's
4 DECEMBER 2000


( a d v e r t e n t i e s )

Klik hier

Klik hier

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad