U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
   E C O N O M I E
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 

  NIEUWSSELECTIE  
  KORT NIEUWS  
  RADIO & TELEVISIE  
  MEDIA  

S c h a k e l s
PvdA

Ministerie a=van Financiën


PvdA komt in conflict met Zalm

Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 8 FEBR. De PvdA- fractie in de Tweede Kamer en minister Zalm (Financiën) zijn met elkaar in conflict geraakt over de financiering van het Fonds Economische Structuurversterking (FES).

De PvdA verzet zich tegen plannen om zogenoemde 'incidentele baten' (zoals verkoop van staatsdeelnemingen en veiling van etherfrequenties) niet langer volledig ten goede te laten komen aan dit fonds. Op de achtergrond speelt een diepgravend verschil van mening tussen de coalitiepartners PvdA en VVD over aflossing van de staatsschuld versus verhoging van de rijksuitgaven.

Het kabinet wil incidentele baten bestemmen voor aflossing van de staatsschuld, waarna de vrijvallende rentelasten aan het fonds ten goede kunnen komen als een structurele verhoging van de FES-middelen. Met dit voorstel geeft minister Zalm vervolg aan afspraken die zijn vastgelegd in een voetnoot van het regeerakkoord.

PvdA'er Bos kondigde gisteren aan dat zijn fractie grote moeite heeft met dit voorstel. De PvdA vreest dat hierdoor op termijn onvoldoende geld beschikbaar komt voor investeringen in onder meer infrastructuur. De PvdA vindt het voorstel van Zalm bovendien te rigide. De Tweede Kamer moet de mogelijkheid behouden om in voorkomende gevallen extra geld in het FES te storten, zo stelt de PvdA-fractie. Woordvoerder Bos erkent dat het verschil van mening verband houdt met de noodzaak om nieuwe financiële afspraken in de coalitie te maken nu het tekort op de collectieve uitgaven is weggewerkt. De PvdA-fractie zou vanmorgen besluiten hoe scherp zij zich teweerstelt tegen het kabinetsvoorstel.

VVD-woordvoerder Voûte zegt te verwachten dat de PvdA-fractie zich houdt aan de afspraken die in het regeerakkoord zijn vastgelegd. Zij wijst er bovendien op dat er deze kabinetsperiode ruim voldoende geld beschikbaar is om de plannen voor nieuwe infrastructuur te realiseren. Angst van de PvdA voor gebrek aan middelen voor investeringen "is volstrekt ongegrond", aldus Voûte.

D66'er Van Walsem erkent dat er in het regeerakkoord duidelijke afspraken zijn gemaakt over een andere financieringswijze van het FES. Anderzijds wijst hij erop dat diverse afspraken in het regeerakkoord inmiddels zijn achterhaald als gevolg van de aanhoudende economische groei. D66 overweegt de PvdA te steunen in een poging flexibeler om te gaan met mogelijke stortingen in het FES, maar zou hierover vanmorgen nog fractieberaad voeren.

NRC Webpagina's
8 FEBRUARI 2000


( a d v e r t e n t i e s )

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)