NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

WATER
STRUCTUUR IN EEN VORMELOZE MASSA
WERELD WATER FORUM
WATERPROBLEMEN
LANDBOUW
GRONDWATER
OORLOG
WETLANDS
DAMMEN
ROYAAL VERBRUIK
DRAAIMOLEN
BOEKEN
TV-DOCUMENTAIRE
INTERNETOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Wereld Water Forum | Willem-Alexander

Wereld Water Forum

Zo ongeveer alle waterexperts ter wereld zijn tussen 17 en 22 maart te vinden in het Nederlands Congres Centrum in Den Haag, op het Tweede Wereld Water Forum. Tijdens dit forum, dat in 1997 voor de eerste keer werd georganiseerd in het Marrokaanse Marakech, zullen honderden waterdeskundigen en politici zich buigen over de aanpak van het dreigende mondiale gebrek aan zoet water.

Visie en actie De bedoeling is dat tijdens het Tweede Wereld Water Forum een visie wordt gepresenteerd op de waterproblematiek: vervuiling, overlast, tekort en verdeling. Die visie is tot stand gekomen op basis van honderden bijeenkomsten die de afgelopen twee jaar overal ter wereld zijn gehouden. De bedoeling is dat de deelnemers aan het forum in plenaire bijeenkomsten en werkgroepen discussiëren over deze visie én over een actieplan om de problemen aan te pakken. Om de discussie concreet te houden moet de visie een scenario schetsen van hoe de mondiale watersituatie in het jaar 2025 zou moeten zijn; het actieplan moet de korte- en langetermijnmaatregelen omvatten die nodig zijn om het gewenste scenario te bereiken.

Ministeriële Conferentie Parallel aan het Tweede Wereld Water Forum heeft op 21 en 22 maart in Den Haag op uitnodiging van de Nederlandse regering een Ministeriële Conferentie plaats. Deze conferentie is bedoeld om het onderwerp water nadrukkelijker op de politieke agenda te krijgen. Ruim honderd ministers en hoofden van VN-instellingen worden voor de bijeenkomst verwacht. Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) is voorzitter.

De bedoeling is dat tijdens deze bijeenkomst de 'Verklaring van Den Haag' wordt vastgesteld. In deze verklaring geven de ministers hun woord dat ze thuis binnen twee jaar een actieplan klaar hebben om de problemen met waterbeheer aan te pakken.

Prins is voorzitter Het Tweede Wereld Water Forum is een initiatief van de internationale organisatie World Water Council. Voorzitter van het Forum is prins Willem-Alexander, die zich sinds 1998 bezighoudt met waterbeheer. De resultaten van het forum worden door Willem-Alexander gepresenteerd tijdens de conferentie van ministers. Hij is lid en toekomstig voorzitter van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). Deze stemt de uitvoering van het beleid in Nederland af, doet onderzoek en adviseert de minister van Verkeer en Waterstaat, gevraagd en ongevraagd. In de CIW zitten waterschappen, provincies, gemeenten en rijk.

Daarnaast heeft Willem-Alexander twee internationale functies. Hij is erelid van de World Commission on water for the 21th Century en beschermheer van het Global Water Partnership (GWP). De eerste commissie coördineert de ontwikkeling van een visie op de mondiale waterproblematiek, de tweede een actieplan.
Lees hier meer over hoe de kronprins over water denkt.

Internet:
www.worldwaterforum.org  


Wereld Water Forum | Willem Alexander

Willem-Alexander

Hoe kroonprins Willem-Alexander over water denkt is af te leiden uit zijn publieke uitspraken en toespraken, die onder de politieke verantwoordelijkheid van het kabinet vallen. Een bloemlezing van zijn meest opvallende wateruitspraken:

Waterbeheer ,,Twee jaar geleden kondigde ik op televisie aan dat ik mij met waterbeheer wilde gaan bezighouden. Dat heb ik geweten [...] Talloze ondernemers, van zwembadleveranciers tot loodgietersbedrijven en fabrikanten van allerlei aan water gerelateerde producten, probeerden mij er in fraaie bewoordingen van te overtuigen dat ook die activiteiten gezien konden worden als goede voorbeelden van waterbeheer. Absoluut waar, maar niet het waterbeheer wat ik voor ogen had, moet ik heel eerlijk zeggen.'' (Zaandam, 11-10-1999, jaarvergadering Unie van Waterschappen.)

Zandzakken ,,Een extra pomp, hogere dijken, extra zandzakken en hopen dat ongewenste meteorologische omstandigheden niet intreden: op den duur voldoet het niet meer.'' (Zaandam, 11-10-1999)

Verdroging ,,Het is zaak eigen water zo lang mogelijk vast te houden. Dat is niet alleen goed voor de bestrijding van hoogwater in de rivieren, maar ook een eerste voorwaarde voor het terugdringen van de verdroging.'' (Werkendam, 11-6-1998, bijeenkomst Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch.)

Zoetwatertekort ,,We hebben een optimale manier ontwikkeld om water naar de zee te dragen. De vraag lijkt gerechtvaardigd of dit op dezelfde voet nog eeuwen door kan gaan. Is er in ons land zoveel zoet water dat we het ons kunnen veroorloven het zomaar weg te pompen of weg te laten stromen? [...] Ondanks alle nattigheid komen we er steeds meer achter dat ons land eigenlijk helemaal zo nat niet is. Want, hoewel er sprake is van een neerslagoverschot, is dat water bij lange na niet voldoende om te voorzien in onze behoefte aan zoet water.'' (Amsterdam, 19-6-1998)

Natuur ,,Peilverlaging en grondwateronttrekkingen op de schaal waarop die in deze laatste halve eeuw hebben plaatsgevonden, doen de natuur geweld aan. Veel plant- en diersoorten zijn verdwenen of staan op het punt te verdwijnen. In een langzaam sluipend proces wordt veel vernietigd. Dit tast onze kwaliteit van leven aan.'' (Amsterdam 19-6-1998)

Rivieren ,,Meer ruimte geven aan rivieren is belangrijk, willen we herhaling van de ons overkomen rampen voorkomen [...] Dat betekent dat bebouwing wellicht moet worden afgebroken en landbouwgrond weer uiterwaard wordt of beschikbaar komt als retentiegebied. We moeten water in het stroomgebied van een rivier niet zo snel mogelijk afvoeren, maar langer vasthouden [...] Dijken zullen verlegd worden. Ook herbebossing van hellingen is noodzakelijk en het ongelimiteerd kappen van bomen zal moeten worden beëindigd.'' (Peking, 13-4-1999, Chinees-Nederlands waterseminar.)

Democratie ,,Waterbeheer is het oudste kenmerk van de Nederlandse cultuur [...] Iedere man, en indien nodig iedere vrouw, moet delen in de lasten van veiligheid en de strijd tegen het water. Sommige historici benadrukken dat deze gedeelde risico's en gedeelde verantwoordelijkheden zeer hebben bijgedragen tot de vroege ontwikkeling van de democratie in Nederland'' (Brasilia, 9-4-1998, Nederlands-Braziliaans waterseminar.)

NRC Webpagina's
9 MAART 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 2000