Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Groei en conjunctuur

Met groei wordt bedoeld de toeneming van het binnenlands product. Ofwel de waarde van alle in één jaar in ons land geproduceerde goederen en diensten.

Er zijn jaren met snelle groei en jaren waarin de productie maar weinig toeneemt. De productie kan ook krimpen. De gemiddelde groei over een reeks van jaren heet de trendmatige groei of trend.

De versnellingen en vertragingen in het groeitempo van het nationaal product noemen we de conjunctuur.

De figuur laat een geschematiseerde voorstelling van een conjunctuurgolf zien.In de figuur is een stijgende trend getekend De conjunctuurgolf beweegt om deze trend heen.

Schema van een conjunctuurgolf

Voor heel veel mensen is het verloop van de conjunctuur van belang. Van de conjunctuur hangt de ontwikkeling van hun inkomen af en soms kan in een tegenzittende conjunctuur hun baan gevaar lopen Er worden dan ook veel pogingen gedaan om het conjunctuurverloop zo betrouwbaar mogelijk te voorspellen met behulp van een conjunctuurindicator. Groei en conjunctuur staan -als we ons tot de economie beperken- onder invloed vraagfactoren en aanbodfactoren. Deze laatste bepalen de trendmatige groei van de productie, terwijl de vraagfactoren de conjunctuurbeweging opwekken.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (22 april 1998 / web@nrc.nl)