Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Balans

De balans van een onderneming is een overzicht van de vermogenspositie op een bepaald tijdstip. Rechts op de balans staan de bronnen waar het vermogen vandaan komt. Deze worden de passiva genoemd. Links op de balans staan de zaken waar dit vermogen in gestopt is, de activa. Onder de passiva zien we eigen vermogen (aandelenvermogen, reserves) en vreemd vermogen. Er is kort vreemd vermogen, zoals bankkrediet en crediteuren (leveranciers die nog betaald moeten worden). En er is lang vreemd vermogen, zoals obligatieleningen en andere langlopende leningen.Activa zijn onder andere gebouwen, terreinen, machines, voorraden, debiteuren (klanten die nog moeten betalen), bank en kas.

Schema van een balans
Balans van de NV Bijvoorbeeld 31 december 1999 (in mln euro's)
activa passiva
Vaste activa 20 Eigen vermogen 25
Vlottende activa 30 Vreemd vermogen 25
Lang 15
Kort 10
Totaal 50 Totaal 50

De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen is de solvabiliteit. Daarbij is de vraag aan de orde of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft om in geval van faillissement alle verschaffers van vreemd vermogen hun geld terug te betalen. Wordt het eigen vermogen te klein, of zelfs negatief, dan zijn de vermogensverhoudingen verstoord. De solvabiliteit is onvoldoende om kredietverschaffers en leveranciers het nodige vertrouwen te geven.

Bij een winstgevende produktie wordt een deel van de winst gereserveerd en aan de reserves toegevoegd. Daardoor groeit in de loop van de tijd het eigen vermogen.

De liquiditeit is de verhouding tussen de vlottende activa en het kortlopende vreemd vermogen. Vlottende activa zijn liquiditeiten zoals kas en bank en ook activa waaruit op korte termijn geld vrijkomt, zoals debiteuren en voorraden gereed produkt. Bij de liquiditeit gaat het erom of de onderneming voldoende geld binnenkrijgt om aan de korte termijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (27 januari 1996 / web@nrc.nl)