NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

Rijksbegroting 2001

Nieuws

Plannen
per departement

Troonrede

Algemene Beschouwingen

Paars: De tweede helft

Rijksbegroting:
Hoe en wat?

Links

Fiscale steun voor ouderschapsverlof

Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 19 SEPT. Het kabinet wil het opnemen van ouderschapsverlof bevorderen. Als werkgevers met ingang van 2001 minimaal 70 procent van het minimumloon doorbetalen bij ouderschapsverlof, dan zal de fiscus de helft meebetalen, met een maximum van 50 procent van het minimumloon. Daarnaast wordt de betaalbaarheid van kinderopvang voor met name mensen met lage inkomens vergroot door een ruimere fiscale aftrekregeling.

De bedoeling is dat hiermee het combineren van arbeid en zorg voor zowel vrouwen als mannen wordt bevorderd. Het recht op ouderschapsverlof bestaat sinds 1991. Slechts twintig procent van de werknemers die hiervan gebruik kan maken, doet dit daadwerkelijk. Een voorwaarde die aan fiscale voordeel is verbonden, is dat er in een CAO of in een bedrijfsregeling afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers over doorbetaling van het ouderschapsverlof.

Het kabinet verwacht dat de maatregel ertoe zal leiden dat het aantal mensen dat ouderschapsverlof opneemt, zal stijgen van 12.500 verlofnemers dit jaar naar 68.000 in 2006. De kosten van deze regeling zullen oplopen van 56 miljoen gulden in 2001 naar 196 miljoen gulden in 2006.

Met ingang van 2001 kunnen de kosten van kinderopvang boven de 100 gulden worden afgetrokken. Deze drempel ligt nu nog op 336 gulden. Hierdoor kunnen mensen met lage inkomens nagenoeg alle kosten voor kinderopvang aftrekken. Voor midden- en hogere inkomens betekent deze maatregel een verlaging van de kosten bij voltijdse opvang van één kind met 400 tot ruim 1.800 gulden netto per jaar. Voor de fiscale maatregelen heeft het kabinet 75 miljoen gulden in 2001 geraamd. In 2002 is hiervoor 200 miljoen gulden beschikbaar.

Deze kabinetsperiode moet het aantal kinderopvangplaatsen worden uitgebreid van 90.000 naar 161.000. Groot probleem hierbij is de regelgeving en het gebrek aan goede gebouwen in gemeenten. Het kabinet heeft voor dit jaar nog 20 miljoen gulden uitgetrokken waarmee gemeenten bonussen kunnen krijgen als ze kinderopvangplaatsen extra snel realiseren. Dit bedrag is ook in de begroting van 2001 gereserveerd. Ook voor extra kinderopvang in de onderwijssector is 20 miljoen gulden per jaar beschikbaar.

Terug naar SZW

NRC Webpagina's
19 september 2000

Den Haag

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad