Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE
WWW

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Financieel-
economische
schakels


Melkert op de bres voor minimumloon
Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, 28 JAN. Minister Melkert (Sociale Zaken) heeft zich gisteravond op een partijbijeenkomst scherp afgezet tegen de VVD, D66 en het CDA.

Deze drie partijen willen volgens de PvdA-minister langdurig werklozen dwingen om werk te aanvaarden tegen een lager loon dan het sociaal minimum. Melkert deed zijn uitlatingen naar aanleiding van een kabinetscompromis over het minimumloon dat hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vooral de VVD kreeg het gisteravond tijdens de afdelingsvergadering in het Rotterdamse Onderwijscentrum zwaar te verduren. ,,Het VVD-programma luidde in 1994 al: weg met het minimumloon'', aldus Melkert. ,,Dat zal in 1998 weer gelden. In 1994 stond ook in het verkiezingsprogramma van de VVD dat de uitkeringen naar beneden moesten. Het lijkt me logisch dat ook dat gehandhaafd wordt, want anders zou sociale zekerheid méér lonen dan werk.'' Melkert reageerde op uitspraken van VVD-leider F. Bolkestein, afgelopen weekeinde, waarin deze andermaal pleitte voor afschaffing van het minimumloon in de volgende kabinetsperiode. Voor de PvdA liggen de zaken volgens Melkert helder. ,,Werk moet lonen'', aldus de PvdA-bewindsman. ,,Vanuit werk moet je in je eigen inkomen kunnen voorzien en verlost raken van de gang naar de sociale dienst.'' Bij de kabinetsformatie in 1994 is hierover volgens Melkert ,,een bikkelhard gevecht'' geleverd met de VVD en D66. Als compromis werd daarbij afgesproken dat het wettelijk minimumloon zou worden gehandhaafd, maar dat het wél mogelijk gemaakt zou worden om tijdelijk en onder voorwaarden van dat minimumloon af te wijken. Als het minimumloon te hoog is voor bepaalde groepen laag geschoolde en daarom minder produktieve werknemers, dan moet er iets gedaan worden aan de kosten van die werknemers, vindt Melkert, en niet aan het loon dat zij ontvangen. Melkert wijst erop dat het kabinet de werkgeverslasten voor een minimumloner reeds met bijna tweeduizend gulden per jaar heeft verminderd, maar dat er nog vierduizend gulden vanaf kunnen. ,,Als we echt werk willen maken op het minimumloon-niveau, dan moeten we de werkgeverslasten helemaal laten verdwijnen'', aldus Melkert. Volgens de PvdA-bewindsman is het plotseling opgelaaide debat over het minimumloon niet zozeer economisch, alswel politiek van aard. Hij maakte duidelijk dat de PvdA in dit debat geïsoleerd staat.

Melkert: ,,Hier zag je aankomen dat het CDA, de VVD en D66 het eens waren en mensen wilden dwingen om onder het sociaal minimum werk te aanvaarden. We hebben ons daar hard tegen teweer gesteld. Zo doen we dat dus niet!''

CDA, VVD en D66 willen werkgevers toestaan om alle langdurig werklozen tijdelijk en onder voorwaarden tot 30 procent onder het wettelijk minimumloon te betalen. Als een leefeenheid daardoor onder het sociaal minimum zakt moet de sociale dienst het ontoereikende inkomen uit arbeid maar aanvullen, vindt deze Kamermeerderheid.

De Kamerfracties van VVD, D66 en CDA buigen zich vandaag over de vraag of ze het kabinetscompromis zullen accepteren, of dat ze zich daartegen zullen blijven verzetten.

Het compromis behelst dat geen enkele uitkeringsgerechtigde er door de maatregel in inkomen op achteruit zal gaan. Iedereen kan door het accepteren van een volledige baan minimaal het voor hem/haar geldende sociale minimum verdienen.

(Uit NRC HANDELSBLAD van dinsdag 28 januari)

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (1 FEBRUARI 1997 / web@nrc.nl)